Veiklos sritys

Veiklos sritys

pradinis ugdymas – kodas 101001001.

Vykdomos programos:

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos Šilutės Žibų pradinėje mokykloje:

Eil. Nr.

Neformalaus vaikų švietimo programos pavadinimas

Vadovas

1.

Dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“

Daiva Balčytienė

2.

Gamtamokslinio ugdymo būrelis „Mažasis tyrinėtojas“

Regina Chockevičienė

3.

Lietuvių kalbos būrelis

Regina Chockevičienė

4.

Pasaulio pažinimo būrelis „Gamtos taku“

Vilma Eglynienė

5.

IKT būrelis

Rasa Jankauskienė

6.

Sportiniai žaidimai

Sigutė Kačinskienė

7.

Lėlių teatro studija

Rita Kriščiūnienė

8.

English Club

Renata Ivaščenkienė

9.

Pop choras

Giedrė Pocienė

10.

Šiuolaikiniai šokiai „Salūnas“ 

Reminta Stoškuvienė

11.

Matematikos  būrelis

Ligita Tautvydienė

12.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“

Alina Urbonienė

13.

Rankyčių teatras

Silvija Vasiliauskienė

 

  • Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

  • Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.

  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“.

  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

  • Tarptautinė programa „Obuolio draugai“

  • Programa „Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose”. Nuo 2010 m. lapkričio 9 d.  mokykla dalyvauja ES „Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose” programoje. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika. Nuo 2013 m. rugsėjo produktus mokyklai tiekia UAB „Vaisiai Jums”. Šį įmonė vaisius tiekia tik išskirtinės kokybės ir iš Lietuvos ūkių. Pagal programą visi 1-4 klasių mokiniai vaisius ir daržoves gauna nemokamai.