Projektinė veikla

Projekto
pavadinimas

Trukmė (nuo/iki)

Aprašymas
(tikslas)

Vadovas

Respublikinis 1-4 klasių mokinių projektas „Būk mano draugas“

2021 m. gruodžio 1d. – 2022 m. sausio 20d.

Siekti užmegzti tarpmokyklinį bendradarbiavimą, parašyti ir išsiųsti laiškus pasirengta tema bendraamžiams. Ugdyti mokinių kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.

Daiva Balčytienė

Vilma Eglynienė

Regina Chockevičienė

Sigutė Kačinskienė

Respublikinis 1-4 klasių mokinių dailės ir technologijų bei muzikos integruotas projektas „Žiemos pasaka“

2021 m. lapkričio-gruodžio mėn.

Plėtoti pradinio ugdymo mokinių kūrybinės raiškos gebėjimus perteikiant dailės ir technologijų bei muzikos menų formomis

Daiva Balčytienė

Giedrė Pocienė

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. „Olimpinis mėnuo“

2021 m.. spalio mėn.  

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pradinių klasių moksleivių fizinį aktyvumą. Rudenį vykstančio projekto metu pradinių klasių moksleiviai supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir, jei įmanoma, pamokose, išbando įvairias mankštas ir žaidimus.

Daiva Balčytienė

Sigutė Kačinskienė

Project ID: KA229-90C06E50

Title:„GAMIFICATION IN CLASS-challenges and rewards'

Funded by the Erasmus+Programme of the European Union

 

Projekto tikslai:

  • Gerinti mokinių pasitenkinimą mokykla bent 10%.
  • Mažinti mokinių, kurie neatlieka namų darbų, skaičių mažiausiai 15%.
  • Gerinti mokinių įgūdžių ir kompetencijų įgijimą pagrindiniuose dalykuose: matematikos, gamtos mokslų, kalbų, atliekant nuolatinį vertinimą (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje).
  • Tobulinti mokytojų kompetenciją įtraukiant žaidimą į pamokas ir reguliariai juos integruoti.
  • Skatinti Europos mokytojų bendradarbiavimą, kad būtų sukurta bendra mokinių įtraukimo pratktika.

Elena Šarkienė

Renata Ivaščenkienė

Project ID: 2020-1-PLO1-KA229-081695_1

Title:„Let's create our books together“.

Funded by the Erasmus+Programme of the European Union

 

Projekto tikslai:

  • Mokiniai taps aktyviais skaitytojais ir tobulins skaitymo įgūdžius.
  • Mokysis iš savo knygų sukurti įvairius produktus (vaidinimai, logo, t.t.).
  • padidinti perskaitytų knygų kiekį mokyklų programose.

Elena Šarkienė

Renata Ivaščenkienė

IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS Nr. 09.2.1-ESFA-K-728

Projektas SKAITYMAS „VEŽA“

 

Projekto tikslas - pagerinti mokinių skaitymo pasiekimus sukuriant ugdymo modelį.

Mokyklos direktorė Elena Šarkienė, anglų kalbos mokytoja Renata Ivaščenkienė, mokyklos socialinė pedagogė Daina Macijauskienė, mokyklos logopedė Lina Gutauskienė

Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Mename praeitį“

   

Ramunė Vaidilienė

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. „Olimpinis mėnuo“

2020 m. rugsėjo 28-spalio 23 dienomis  

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pradinių klasių moksleivių fizinį aktyvumą. Rudenį vykstančio projekto metu pradinių klasių moksleiviai supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir, jei įmanoma, pamokose, išbando įvairias mankštas ir žaidimus.

Daiva Balčytienė

Sigutė Kačinskienė

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Projekto metu mokykloje įrengta gamtos mokslų laboratorija, kuri aprūpinta mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

www.sac.smm.lt

Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones:

www.vedlys.smm.lt

 

VKIF Vertėjų ir iliustruotojų projektas „Tavo žvilgsnis“.

2019-2020 m.m.

Šio fondo veikla ugdo mokinių pilietiškumą, mobilizuoja ir skatina vaikus mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, formuoja socialinius įgūdžius, suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Daiva Balčytienė

Renata Ivaščenkienė

Tarptautinis projektas „Europine mokyklų sporto diena“

2019-09-27 

Europos mokyklų Sporto diena  yra mokyklos diena skirta smagiai žaisti kartu, skatinti fizinį aktyvumą ir sveikatą visiems.

Sigutė Kačinskienė

Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokinių meninės raiškos projektas „Į vasarą su pasaka“

2019 m.

Projekto esmė – bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis įvairiomis meninės raiškos veiklomis skatinti realizuoti vaikų kūrybinius polinkius, meninius gebėjimus. 

 Daiva Balčytienė

Socialinis projektas taikai ir vienybei Žemėje "Mūsų namai - dorybių Žemė" 

2018-2019 m.m.

Bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme  veiksmas, suprantamas visų  tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms.  Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai.

Daiva Balčytienė

VKIF Vertėjų ir iliustruotojų projektas „Tavo žvilgsnis“.

2018-2019 m.m.

Šio fondo veikla ugdo mokinių pilietiškumą, mobilizuoja ir skatina vaikus mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, formuoja socialinius įgūdžius, suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Daiva Balčytienė

Vida Lebedeva

Šilutės Žibų pradinės mokyklos vaikų vasaros poilsio stovykla „Mažieji istorikai“.

2017-2018 m.m.

Stovyklos tikslas – skatinti domėtis ir pažinti savo krašto istoriją, užtikrinant galimybę su kultūros paveldu susipažinti ne fragmentiškai, bet sistemingai vasaros poilsio stovyklos metu. Taip pat išmokyti vaikus atskirti, vertinti ir analizuoti kultūros paveldą įvairiais kontekstais, plėtoti mokinių socializacijos galimybes.

Daiva Balčytienė

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtų kūrybinių  darbų projektų  „Čia Lietuva, čia mano namai“ konkursas. 

Projektas "Lietuva ąžuolo šakose".

2017-2018 m.m.

Esmė ir tikslas – ugdyti vaikų patriotiškumo jausmą, skatinti domėtis ir pažinti savo šalies, krašto istoriją. 

Daiva Balčytienė

 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos projektas „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“.

2017-2018  m.m. 

Projekto tikslas yra užtikrinti galimybę mokiniams su kultūros paveldu susipažinti ne fragmentiškai ekskursijose, bet sistemingai mokymosi proceso metu. 

Daiva Balčytienė, Vilma Eglynienė, Sigutė Kačinskienė, Rita Kriščiūnienė

Respublikinis projektas „Sveikatiada“

Nuo 2016 m. m.

Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami įdomūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veikloje dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, administracijos darbuotojai, tėvai.

Sigutė Kačinskienė

iEARN (International Education and Resource Network) projektas „Teddy Bear“ („Meškiukas“).

2011 - 2017 m. m.

Tikslas – skatinti toleranciją, supratimą ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Projektas skatina mokytis su pasauliu, o ne apie pasaulį naudojant įvairius interaktyvius būdus skatinančius vaikų kūrybiškumą, norą domėtis, dalintis su kitais ir tapti tikrais viso pasaulio piliečiais. Mokyklos partnerės:

-Amerikos Park Hill pradine mokykla, mokytoja Amber Hinkle.

-Amerikos St. Pius X mokykla, mokytoja Jeanie Warrick ir Jeanine Ritter.

-Pakistano Karačio miesto Beaconhouse School System GP4 mokykla ir mokytoja Sahuna Imran.

Renata Ivaščenkienė

Tarptautinis projektas „Kalbų Kengūra“ (lietuvių, anglų).

Nuo 2013 m.

VKIF veikla ugdo mokinių pilietiškumą, mobilizuoja ir skatina vaikus mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, formuoja socialinius įgūdžius, suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Renata Ivaščenkienė

Rita Kriščiūnienė

Tarptautinis projektas „Gamtos Kengūra“.

Nuo 2014 m.

VKIF veikla ugdo mokinių pilietiškumą, mobilizuoja ir skatina vaikus mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, formuoja socialinius įgūdžius, suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Vilma Eglynienė, Regina Chockevičienė

iEARN (International Education and Resource Network) projektas „Christmas Cards Exchange“ („Kalėdinis sveikinimas“).

2014 m. m.

Tikslas – supažindinti kitų šalių vaikus su Lietuvos tradicijomis.

Laiškais ir atvirutėmis kasmet keičiamasi su 7 skirtingomis šalimis.

Renata Ivaščenkienė

Respublikinis aplinkosaugos projektas ,,Mes rūšiuojam''.

nuo 2010m

Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač mokyklų auklėtinius – moksleivius, rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ ir NB atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti moksleivius, moksleivių šeimų narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ bei NB atliekas. Taip pat siekti, kad EEĮ ir NB atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų.

Projekto metu  organizuojamos dvi surinkimo akcijos – rudens ir pavasario. Rudeninė atliekų surinkimo akcija vyks 2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. vasario mėn.. Pavasarinė atliekų surinkimo akcija vyks 2017 m. kovo – gegužės mėnesiai.

Projekto metu  už surinktas EEĮ ir NB  atliekas mokyklai yra skiriami taškai (1 taško vertė yra 1 euras).

Už surinktus taškus, kurie paverčiami eurais, mokykla gali iš išsirinkti prizus.

Rasa Jankauskienė, Daiva Šarlauskienė

Baltic sea tarptautinis projektas. (Aplinkosauginis  Baltijos jūros projektas. Pavasario stebėjimai.)

nuo 2006m.

Baltijos jūros projektą Lietuvoje įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  Pagrindinė projekto idėja yra suvienyti devynių Baltijos jūros valstybių – Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos – mokyklų pastangas ieškoti bendrų regiono aplinkosaugos problemų sprendimo būdų.

Projektas skirtas mokiniams. Padedami mokytojų mokiniai atlieka stebėjimus ir jų duomenys yra išsiunčiami koordinatoriams.

Rasa Jankauskienė, Daiva Šarlauskienė

Šilutės r. meninės raiškos projektas „Šokim trypkim – žuveles baidykim“

2015-2016 m.m.

Šiame projekte dalyvauja Šilutės rajono mokyklų šokių kolektyvai.

Projekto vadovė Asta Sapetkienė, mūsų mokyklos kolektyvo vadovė Alina Urbonienė

Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus kartu su mūsų mokykla bendras projektas „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“.

2015-2016 m.m.

Šio projekto tikslas yra parengti programą ir užtikrinti galimybę mokiniams su kultūros paveldu susipažinti ne fragmentiškai per ekskursijas, bet sistemingai mokymosi proceso metu. Taip pat išmokyti vaikus atskirti, vertinti ir analizuoti kultūros paveldą įvairiais kontekstais. 

Paveldosaugininkė Reda Švelniūtė , mokytojos Daiva Balčytienė, Vilma Eglynienė ir Sigutė Kačinskienė

Vaikų vasaros ir poilsio programa "Mes - Pamario vaikai"

2016 m.birželio

2-10 d.

Stovyklos metu mokiniai domėjosi gimtuoju Pamario kraštu, plėtojo socializacijos galimybes, turiningai, įdomiai ir smagiai leido laisvalaikį, dalyvavo įvairiapusėse veiklose.

Daina Macijauskienė

Genė Dirmontienė

Nijolė Mulskienė

Audronė Denisevičienė

Projektas "Aš mažasis šilutiškis"

Nuo 2016 m. sausio mėn.

Tikslas-skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį miestą, domėtis jo istorija, plėtoti mokinių socializacijos galimybes. Tai mokyklinis projektas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 

Pagalbos mokiniui specialistų komanda

Oksfordo Universiteto projektas „The Teaching Changes Lives“ („Mokymas keičia gyvenimus“).

2016 - 2017 m.m.

Tikslas – sukurti pristatymą, kaip kalbų mokymas keičia gyvenimus.

Renata Ivaščenkienė

Tarptautinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“.

2012 m.

VKIF veikla ugdo mokinių pilietiškumą, mobilizuoja ir skatina vaikus mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, formuoja socialinius įgūdžius, suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Daiva Balčytienė, Renata Ivaščenkienė

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projektas „Dėl mokyklų, atitinkančių Geros mokyklos koncepcijos (projektas) nuostatas, veiklos kokybės pripažinimo“

2015 m. balandis

Tikslas - siekti paskatinti ilgalaikes įvairių tipų mokyklų ir jų steigėjų iniciatyvas gerinti mokyklų veiklos kokybę.

Renata Ivaščenkienė

Daina Macijauskienė

eTwinning projektas  „Letters of Kindness“ („Gerumo laiškai“).

2014-2015 m.m.

Dalyvauta tarptautiniame eTwinning projekte  Letters of Kindness (Gerumo laiškai) 2014-2015 m.m. su spec. poreikių mokiniais.

Lina Gutauskienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projektas „Lyderių laikas“.

2013-2015 m.

Tikslas - sudaryti sąlygas vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos, padėsiančios gerinti ugdymo kokybę, sukūrimui.

Renata Ivaščenkienė

Šilutės rajono mokinių meninės raiškos projektas

2010-2017 m.

Tai nuo 2010 m. iki 2017 m. kasmet vykdomas projektas, kurio metu suburiami ugdytiniai iš šešių Šilutės rajono ugdymo įstaigų. Projekto tikslas - telkti įvairaus amžiaus vaikus bendram kūrybiniam darbui bei skatinti jų meninę saviraišką, kūrybiškumą, naujų išraiškos formų, įvairių technologijų ir originalių sprendimų paiešką.

Daiva Balčytienė

 

Atnaujinta: 2024-03-05