Vizija, misija. Tikslas, uždaviniai

 VIZIJA

Šilutės Žibų pradinė mokykla – šiuolaikiška, moderni, saugi mokykla, ugdanti įvairių poreikių mokinius. Mokyklos pamatas – tvirta ir draugiška bendruomenė.

 MISIJA

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą. Siekti, kad mokiniai gebėtų sėkmingai mokytis pagrindinėje mokykloje.

TIKSLAS

Užtikrinti kokybišką ugdymo(si) procesą, plėtojant bendradarbiavimo, lyderystės kultūrą.

UŽDAVINIAI

1. Taikyti komandinės lyderystės principus, stiprinant komunikaciją su mokinių tėvais, įtraukiant į besimokančios bendruomenės veiklą.

2. Stiprinti mokyklos tinklaveiką, kurti edukacines aplinkas mokinių socialumui stiprinti.

3. Tikslingam mokinių mokymuisi išnaudoti šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes individualizuojant, diferencijuojant ar personalizuojant ugdymą, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų.

Atnaujinta: 2024-03-05