Vizija, misija. Tikslas, uždaviniai

2022 M.

MOKYKLOS VIZIJA

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla – šiuolaikiška, moderni, saugi mokykla, ugdanti įvairių poreikių mokinius. Mokyklos pamatas – tvirta ir draugiška bendruomenė.

 

MOKYKLOS MISIJA

 

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą. Siekti, kad mokiniai, įvaldydami IKT ir mokėjimo mokytis kompetencijas, gebėtų sėkmingai mokytis pagrindinėje mokykloje.

TIKSLAS

Ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymą siejant su gyvenimiška patirtimi.

 

UŽDAVINIAI

 

1. Tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kitų aktyvų mokymąsi skatinančių priemonių taikymą ugdymo procese.

2. Užtikrinti kokybišką ugdymą pagal mokinių poreikius ir gebėjimus.

3. Efektyvinti veiklas, įtakojančias veiksmingą mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą.

4. Plėtoti partnerystę įgyvendinant projektus.