Mokinio elgesio taisyklės

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

PATVIRTINTA

Šilutės Žibų pradinės mokyklos

direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. I-167-2                                                                             

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Į mokyklą mokinys privalo ateiti apsirengęs tvarkinga ir švaria mokykline uniforma, mokykloje persiauti kitą avalynę bei laikytis asmens higienos reikalavimų.

2. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka.

3. Mokinys privalo mokyklos patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius) paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai:

3.1. nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti:

3.1.1. mokiniams sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu;

3.1.2. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės negali dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių ar jų dėvėjimas gali pakenkti mokinio sveikatos būklei;

3.2. mokiniams, mokyklos patalpose nedėvintiems nosį ir burną dengiančių apsaugos  priemonių (veido kaukių, respiratorių) taikoma drausminė priemonė – pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje apie tolimesnį dalyvavimą ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos grėsmės kitų mokyklos bendruomenės narių sveikatai.

4. Pamokos metu mokinys turi laikytis mokytojo nustatytos pamokos tvarkos, savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir klasei.

5. Į mokyklą atsinešti tik mokymuisi skirtas priemones.

6. Pamokose turėti visas reikalingas mokymosi priemones.

7. Iš pamokos ir mokyklos teritorijos galima išeiti tik mokytojui leidus.

8. Pamokų, pertraukų ir užsiėmimų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

9. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje: mokykloje draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius bei viešinti jų atvaizdus, siųsti įžeidžiančio ar žeminančio turinio žinutes, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.

10. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.

11. Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nebėgioti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesimušti, nesityčioti iš kitų, neimti svetimų daiktų.

12. Mokiniai mokykloje privalo nesikeikti, mandagiai bendrauti tarpusavyje, su mokyklos darbuotojais ir svečiais.

13. Mokinio elgesys negali kelti pavojaus jo paties ir/ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

14. Už asmeninių daiktų saugumą atsakingas pats mokinys.

15. Mokinys privalo tausoti ir saugoti kitų mokinių bei mokyklos turtą. Sugadinus jį, atlyginti mokyklai padarytą žalą.

16. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis, tėvams užpildžius Praleistų pamokų teisinimo lapą. Mokiniui dėl ligos praleidus 20 ir daugiau ugdymo dienų per mėnesį, mokykla gali prašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo. Per mėnesį mokinys dėl kitų priežasčių gali praleisti ne daugiau kaip 10 pamokų.

17. Mokiniui, nesilaikančiam Mokinių elgesio taisyklių, taikomos drausminės priemonės: žodinis įspėjimas, pastaba, papeikimas, pokalbis Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje, tėvų iškvietimas į mokyklą, svarstymas Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje.

___________________________

DRAUSMINIMO KOPETĖLĖS

Šilutės Žibų pradinė mokykla

 

Atnaujinta: 2024-02-12