Mokinio elgesio taisyklės

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

PATVIRTINTA

Šilutės Žibų pradinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. I-117

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Į mokyklą mokinys privalo ateiti apsirengęs tvarkinga ir švaria mokykline uniforma, mokykloje persiauti kitą avalynę bei laikytis asmens higienos reikalavimų.
 2. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka.
 3. Pamokos metu mokinys turi laikytis mokytojo nustatytos pamokos tvarkos, savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir klasei.
 4. Į mokyklą atsinešti tik mokymuisi skirtas priemones.
 5. Pamokose turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
 6. Iš pamokos ir mokyklos teritorijos galima išeiti tik mokytojui leidus.
 7. Pamokų, pertraukų ir užsiėmimų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.
 8. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje: mokykloje draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius bei viešinti jų atvaizdus, siųsti įžeidžiančio ar žeminančio turinio žinutes, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.
 9. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
 10. Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nebėgioti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesimušti, nesityčioti iš kitų, neimti svetimų daiktų.
 11. Mokiniai mokykloje privalo nesikeikti, mandagiai bendrauti tarpusavyje, su mokyklos darbuotojais ir svečiais.
 12. Mokinio elgesys negali kelti pavojaus jo paties ir/ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.
 13. Už asmeninių daiktų saugumą atsakingas pats mokinys.
 14. Mokinys privalo tausoti ir saugoti kitų mokinių bei mokyklos turtą. Sugadinus jį, atlyginti mokyklai padarytą žalą.
 15. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis, tėvams užpildžius Praleistų pamokų teisinimo lapą. Mokiniui dėl ligos praleidus 20 ir daugiau ugdymo dienų per mėnesį, mokykla gali prašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo. Per mėnesį mokinys dėl kitų priežasčių gali praleisti ne daugiau kaip 10 pamokų.
 16. Mokiniui, nesilaikančiam Mokinių elgesio taisyklių, taikomos drausminės priemonės: žodinis įspėjimas, pastaba, papeikimas, pokalbis Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje, tėvų iškvietimas į mokyklą, svarstymas Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje. 

 

DRAUSMINIMO KOPETĖLĖS

Šilutės Žibų pradinė mokykla