Adventas

Ad­ven­tas – iki­ka­lė­di­nis lai­ko­tar­pis, su­si­kau­pi­mo, pa­si­ruo­ši­mo Kris­taus at­ėji­mo į šį pa­sau­lį šven­tei – Ka­lė­doms. Žo­dis ad­ven­tus lo­ty­niš­kai reiš­kia ar­tė­ji­mą, at­ėji­mą. Pieš pra­si­de­dant Ad­ven­tui, seniau pa­si­baig­da­vo pie­me­nė­lių dar­bo se­zo­nas. Jie at­si­svei­kin­da­vo su sa­vo šei­mi­nin­kais ir iš­ke­liau­da­vo na­mo pail­sė­ti, švęs­ti Ka­lė­dų. Ad­ven­to truk­mė ne­vie­no­da. Jis pra­si­de­da ket­vir­tą sek­ma­die­nį prieš Ka­lė­das ir tę­sia­si nuo 22 iki 27 die­nų – iki Kū­čių.

Prasidėjus Adventui, kiekvieną pirmadienį, mus aplanko tikybos mokytoja Audronė su angelais. Mokytoja vaikams paaiškina kiekvienos savaitės reikšmę, duoda užduotėles...