Nuo 2021 m. sausio 4 d. Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.

1. Mokykloje  nuotoliniam ugdymui pagrindinės mokymo(si) platformos pasirinktos Eduka.
2. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį dienyną Tamo  https://www.tamo.lt/ elektroninius paštus, „Google Classroom“, „Skype“, „Zoom“ programas.
3. Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiuoju laiku pasitelkiant informacines technologijas) palaikyti naudojamos mokymosi platformos: „Google Classroom“, „Skype“, „Zoom“ programos.
4. Nuotoliniam mokymuisi reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris arba išmanusis telefonas ir internetas, jeigu neturite, informuokite klasės mokytoją.
5. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su klasės mokytoja ir mokytojais dalykininkais.
6. Pamokos vyks pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
7. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne Tamo.
8. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.
9. Padėkite mokiniams prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu.
10. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės mokytoją elektroniniame dienyne ar kitu, Jums patogiu būdu.  
11. Neformalaus ugdymo būreliai vyksta „Google Classroom“, „Skype“, „Zoom“ programose.
12. Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia ir ugdymo procesą organizuoja švietimo pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas,  socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas). Bendrauti su švietimo pagalbos specialistais bus galima Tamo vidaus žinutėmis, el. paštu, „Google Classroom“, „Skype“, „Zoom“ programas, telefonu.
13. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir  apibendrinamasis vertinimas.
14. Specialiosios (jungtinės) klasės mokiniams ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu.
15. Vieną kartą per savaitę (penktadieniais) mokytojai organizuoja nuotolinius mokinių tėvų pasitarimus, mokinių pasiekimams ir ugdymo procesui aptarti. Pasitarimai vyksta „Google Classroom“ programoje.
16. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite klasės mokytoją.
17. Dėl vaikų ar savo savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į:
mokyklos psichologę Aušą Ivanovę Tel. Nr. 860741469;
arba www.viltieslinija.lt  (suaugusiųjų emocinė parama) – Tel. Nr. 116 123;   www.vaikulinija.lt Tel. Nr. 8 52617295; Mob. 860193283
18. Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuokite mokyklos administraciją (direktorę Eleną Šarkienę Tel. Nr. 865965687 arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ramunę Vaidilienę Tel. Nr. 861650447) ir kartu ieškokime problemų sprendimo.


Informaciją parengė mokyklos administracija