2023 m. sausio 24 d. prasideda Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP).

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi mokinio pasiekimus. Organizuojami šie NMPP: 4 klasių skaitymo ir matematikos. Patikrinimai vyks elektroniniu būdu.

            Mokinys, atlikęs NMPP užduotis, kompiuterio ekrane iš karto matys surinktų taškų sumą. Detalesnė individuali mokinio NMPP rezultatų ataskaita, kurioje kiekvieno mokinio surinkta taškų suma pagal vertinimo instrukciją priskirta pradinio ugdymo bendrosiose programose įvardytiems pasiekimų lygiams, pateikiama mokyklai. Individuali mokinio NMPP rezultatų ataskaita bus pateikta mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1379

 

2022–2023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas

Data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. 4 klasių skaitymas

1.1. I srautas

2023 m. sausio 24 d.

9 val.

Elektroninis

1.2. II srautas

2023 m. sausio 24 d.

11 val.

Elektroninis

1.3. III srautas

2023 m. sausio 25 d.

9 val.

Elektroninis

2. 4 klasių matematika

2.1. I srautas

2023 m. sausio 31 d.

9 val.

Elektroninis

2.2. II srautas

2023 m. sausio 31 d.

11 val.

Elektroninis

2.3. III srautas

2023 m. vasario 1 d.

9 val.

Elektroninis

 

 

Mokyklos administracija