Specialistų teikiamos paslaugos

 

Specialistų teikiamos paslaugos:

 • logopedo;

 • specialiojo pedagogo;

 • socialinio pedagogo;

 • psichologo.

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Tikslas - organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;

 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

 • sudaro sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinių sąrašą, pristato mokyklos specialiojo ugdymo komisijai (toliau vadinama – Komisija). Komisija sąrašą suderina su Šilutės rajono pedagogų švietimo centro pedagogine psichologine tarnyba ir teikia jį tvirtinti mokyklos vadovui;

 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;

 • pagrindinė logopedo, darbo forma yra pratybos: individualiosios (1 mokinys), grupinės (5-8 mokiniai), pogrupinės (2-4 mokiniai);

 • sudaro individualiąsias, pogrupines bei grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ir komunikacijos ugdymo programas;

 • logopedas pildo specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos ir tėvų sutikimo pažymas;

 • pildo kalbos korteles;

 • tvarko logopedo dienyną, rengia veiklos programą ir ataskaitą;

 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems skirta specialioji pedagoginė pagalba ugdymo programas;

 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

 • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;

 • taiko savo darbe logopedines naujoves;

 • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenę ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Specialusis pedagogas pagalbą teikia mokiniams turintiems intelekto, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.

Tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;

 • stiprinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;

 • teikti informaciją ir konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams);

 • padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai  ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;

 • sudaro specialiuosius ugdymo (si) poreikių turinčių mokinių sąrašus ir pristato mokyklos specialiojo ugdymo komisijai (toliau vadinama – Komisija). Komisija sąrašą suderina su Šilutės rajono pedagogų švietimo centro pedagogine tarnyba ir teikia jį tvirtinti mokyklos vadovui. Mokslo metų eigoje, specialusis pedagogas, sąrašus koreguoja (papildo);

 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių galimybes, ir juos taiko;

 • rengia sutrikusių funkcijų lavinimo pogrupines ir grupines programas;

 • pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, mokomiems visiško integravimo būdu, teikiama pamokų metu, specialiojo pedagogo kabinete. Lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

 • konsultuoja mokytojus modifikuojant ir adaptuojant bendrąsias ugdymo programas;

 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

 • teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo (si) klausimais;

 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

 • specialusis pedagogas pildo specialiojo pedagogo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įsivertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia veiklos programą ir ataskaitą;

 • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;

 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenę ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

 • vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Tikslas - teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, padedant jiems įsisavinti sociokultūrinę patirtį, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei teikiant individualią pagalbą.

Uždaviniai:

 • formuoti asmeninius ir socialinius įgūdžius, atsižvelgiant į vaiko socialines situacijas ir aplinką.

 • konsultuoti bendruomenės narius įvairiais su vaikų teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

 • rinkti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, priimti tinkamus sprendimus.

 • ugdyti asmenį, motyvuotą  gyventi sveikai.

 • bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, socialinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 • atstovauti vaiko teisėms ugdymo įstaigoje ar už jos ribų.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • įvertina mokinio (vaiko socialines problemas ir poreikius;

 • pasirenka efektyvius darbo metodus;

 • planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese;

 • sudaro socialinių įgūdžių ugdymo programas, prireikus papildomai sudaro higienos ir savitvarkos įgūdžių formavimo programas. Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai vyksta pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį ne pamokų metu, socialinio pedagogo kabinete;

 • kiekvienam mokiniui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;

 • sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;

 • informuoja mokyklos administraciją, mokytojus, specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;

 • teikia rašytinę arba žodinę informaciją savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai apie tėvų nesirūpinimą mokymu, auklėjimu, vaikų poreikius, neišleidimą į mokyklą;

 • konsultuoja tėvus ar teisėtus vaiko atstovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus;

 • tvarko nemokamo maitinimo dokumentus;

 • organizuoja mokinių nemokamą maitinimą;

 • atlieka prevencinį, šviečiamąjį ir informacinį darbą;

 • socialinis pedagogas yra tarybos narys, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose;

 • aktyviai dalyvauja mokyklos darbo grupių ir komisijų veikloje;

 • inicijuoja, organizuoja prevencinius renginius;

 • susipažįsta su mokyklos dokumentacija, skirta atskiriems ugdytiniams ir klasių bendruomenėms;

 • teikia siūlymus mokyklos administracijai , mokytojams, tėvams, teisėtiems vaiko atstovams;

 • prireikus kreipiasi į atitinkamus specialistus mokykloje ir už jos ribų;

 • atstovauja mokinio teisėms mokykloje ir už jos ribų;

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

PSICHOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Tikslas: siekti padėti mokiniams spręsti psichologinio pobūdžio sunkumus bei gerinti mokinių psichologinį atsparumą ir emocinę pusiausvyrą, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokyklos bendruomene  skatinti teigiamos psichologinės  aplinkos  mokykloje kūrimą.

Uždaviniai:

 • teikti kryptingą psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems elgesio, emocijų, bendravimo, mokymosi ir kt. problemų.

 • tirti ir nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.

 • gerinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinio pobūdžio sunkumų.

 • šviesti mokyklos bendruomenę bei tėvus (globėjus, rūpintojus) psichologinėmis temomis bei jiems aktualiais klausimais, teikti konsultacijas.

 • dalyvauti mokyklos kultūrą atspindinčiuose renginiuose, projektinėse veiklose bei prevencinėse programose, turtinti psichologo kabinetą darbo priemonėmis.

Psichologo funkcijos:

 • individualiai konsultuoja psichologinių ar mokymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

 •  atlieka pirminį bei antrinį mokinio galių ir sunkumų vertinimą, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

 • vykdo individualias (ir grupines) konsultacijos mokiniams, rekomenduotiems švietimo pagalbos tarnybos;

 • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis tiesiogiai dalyvaujančius specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo  procese dėl psichologinės pagalbos;

 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais sprendžiant iškilusias psichologinio pobūdžio problemas.

 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijoje;

 • dalyvauja krizių įveikimo komandoje;

 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;

 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

 • vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Atnaujinta: 2022-12-15