Projektas VEŽA

Projektas "VEŽA"

Šilutės Žibų pradinė mokyklaŠilutės Žibų pradinė mokykla

 

2020 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „VEŽA“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos).
Projekto tikslas. Inovatyviais potyriais grįsto projektinės veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas, siekiant 4 klasių mokinių skaitymo pasiekimų pažangos.

Projekto veiklos ir siektini rezultatai:

  1. Projektinių veiklų taikymas ugdymo procese (skaitymas kitaip, tiriamieji ir kūrybiniai darbai, integruotos pamokos, patyriminės veiklos, mobiliosios skaitymo erdvės, netradicinės aplinkos) pagerins  4 klasių mokinių pasiekimus ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitose pamokose/veiklose.

  2. Projekte dalyvaujančių pedagogų dalykinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimas (seminarai, mokymai, profesinis dialogas, kolegiali patirtis, konsultacijos, metodinės dienos) skatins lyderystę ir suteiks žinių bei gebėjimų kompetetingai mokytis ir veikti, siekiant išsikelto tikslo.

  3. IKT taikymas (virtualios pamokos, dalykų integracija, mokomosios programos, interaktyvios klasės ir ekranai) pamokose sudarys sąlygas diferencijuotam, patrauklesniam, inovatyvesniam ir veiksmingesniam skaitymo ir kitų dalykų mokymuisi.

  4. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas, įtraukiant socialinius partnerius, skatins ugdymo proceso tobulinimo, gerosios patirties gilesnį profesinį dialogą mokinių pasiekimų gerinimui.

  5. Įtraukaus ugdymo veiklos, pamokų idėjos kitaip, įvairesni skaitymo mokymo metodai, atskleidžiantys kiekvieno vaiko skaitymo mokymosi gebėjimus, formuos naują mokinių požiūrį į savarankišką skaitymą bei sąlygos teigiamus pokyčius mokyklose.


Projektas bus įgyvendinamas Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje ir Prienų r. Jiezno gimnazijoje.

Projekto biudžetas – 68 737,84 Eur.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2020 m. rugsėjo 18 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos 2022 m. rugsėjo 18 d.
Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą gyventojai gali gauti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriuje, adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. Kontaktinis asmuo Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė, el. paštas: karolina.bernotiene@silute.lt, tel.: (8 441) 79 267

Šilutės Žibų pradinė mokykla

2020 metais Šilutės Žibų pradinė mokykla, kartu su Kintų ir  Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis bei Prienų r. Jiezno gimnazija laimėjo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą VEŽA  (Visapusiška Edukacija Žinioms ir Augimui). Šio projekto tikslas – siekti mokinių skaitymo pasiekimų pažangos.
Vaikų nesidomėjimas knygomis, nenoras skaityti vaikystėje lemia siaurą vaikų žodyną, skurdžią kalbą, jie neišmoksta reikšti minčių, bendrauti. Tai neigiamai įtakoja vaiko asmeninę ūgtį, nes skaitydamas vaikas AUGA. Todėl itin svarbu dar vaikystėje susiformuoti gerus skaitymo įgūdžius. Skaitantys vaikai geba kritiškai mąstyti, adekvačiai vertinti situaciją, greitai rasti teisingus sprendimus, turi didesnės apimties apimtį ir aktyvią vaizduotę, savarankiškai sprendžia ir elgiasi, yra geriau įvaldę kalbėjimą. Skaitantys nuo neskaitančiųjų skiriasi ir intelekto išsivystymo lygiu.
Šilutės Žibų pradinė mokykla projekte VEŽA dalyvauja kaip mokykla konsultantė, kuri dalinasi savo patirtimi su veiklą tobulinančiomis mokyklomis partnerėmis.
Mūsų mokykla – projekto konsultantė - skaitymo ugdymo srityje yra  sukaupusi nemažą patirtį: jau keleri metai mokykloje sukurtas ir sėkmingai diegiamas mokinių skaitymo skatinimo modelis, diegiami nauji mokymo būdai, strategijos. Aukšti ir 4-tų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai, mokyklai yra suteiktas GEROS MOKYKLOS vardas.
Projekto metu mokyklos partnerės sieks gerinti mokinių skaitymo įgūdžius ir sudominti vaiką skaitymu, ugdymo procese taikant įvairias patrauklias mokymosi aplinkas, šiuolaikiškas priemones ir būdus, perimant gerąją Šilutės Žibų pradinės mokyklos patirtį.
Projektas bus vykdomas 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais. Projekto metu gautos lėšos bus skiriamos modelio diegimui ir numatytoms veikloms įgyvendinti.
 

2020-09-04 PROJEKTO KOMANDOS VADOVŲ – KŪRĖJŲ SUSIRINKIMAS

Šilutės Žibų pradinė mokykla
 

2020-12-31 GRĮŽIMAS NUO KOMPIUTERIŲ PRIE KNYGŲ: ŽINGSNIS PIRMYN AR ATGAL?

Gal kam nors ir keistai nuskambėtų raginimas 21 amžiuje grįžti prie knygų skaitymo, nes susidarytų įspūdis, jog šiame technologijų amžiuje tam reikėtų žengti žingsnį atgal, tačiau, šiuo skaitmenizuotu laikmečiu, vienas iš svarbiausių mokyklos bei tėvų, kaip ugdytojų, uždavinių, yra sugrąžinti į vaikų gyvenimą skaitymą, tradicines knygeles, sudominti vaikus knyga. Dauguma šiuolaikinių tėvų džiaugiasi ir didžiuojasi, kad vos išmokus jų atžaloms sėdėti, jie jau savarankiškai  geba maigyti telefono mygtukus ir didžiąją laiko dalį, nekeldami tėvams rūpesčių, užsiima patys  žaisdamas su mobiliaisiais telefonais ar kompiuteriais. Deja, bet tarptautiniai tyrimai jau pateikė įrodymų, kokia didelė išmaniųjų technologijų neigiama įtaka yra vaiko visapusiškam vystymuisi.
Vaikams iki dviejų metų amžiaus apskritai nerekomenduojama leisti naudotis kokiomis nors minėtomis technologijomis,  o vėliau, paaugus,  tai turėtų būti minučių, bet ne valandų(!) klausimas, kiek daugiausia laiko per dieną vaikas gali naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Kalbant apie mokyklinio ir vyresnio amžiaus vaikus, nustatyta, jog neigiamas vaiko raidos įtakojimas prasideda jam prie kompiuterio praleidžiant daugiau nei dvi valandas per dieną. Skaudžios pasekmės atsiliepia ne tik  fizinei vaiko sveikatai: regėjimo sutrikimams, kaulų ir raumenų sistemos pakitimams, priklausomybei ir t.t., bet vienas svarbiausių neigiamų dalykų yra  prastėjanti vaiko savireguliacija, kuri yra atsakinga už emocijas, dėmesį, susivaldymą ir kt. Daug laiko praleidžiant prie kompiuterių prarandamas emocinis ryšys su tėvais ir artimaisiais, vaikas nemoka užmegzti tvirtų ryšių ir su bendraamžiais mokykloje, o visus problemų sprendimo būdus, susikaupusias neigiamas emocijas, atsipalaidavimą atranda tik žaisdamas kompiuteriu.
Visai kitaip vaiko vystymąsi įtakoja knygų skaitymas. Mokslo įrodyta, kad skaitantys vaikai geba kritiškai mąstyti, adekvačiai vertinti situaciją, greitai rasti teisingus sprendimus. Jie taip pat  turi didesnės apimties atmintį ir aktyvią vaizduotę, savarankiškai sprendžia problemas ir yra perėmę visuomenėje priimtinus elgesio modelius bei geba geriau komunikuoti. Skaitantys nuo neskaitančiųjų skiriasi ir intelekto išsivystymo lygiu. Vaikų nesidomėjimas knygomis, nenoras skaityti vaikystėje lemia siaurą vaikų žodyną, skurdžią kalbą, jie neišmoksta reikšti minčių, bendrauti. Tai neigiamai įtakoja vaiko asmeninę ūgtį, nes skaitydamas vaikas visomis prasmėmis  AUGA. Kaip pasukti šį laiko ratą atgal, kaip padėti vaikui atsigręžti į tai kas primiršta, tikra ir jautru, kas padeda vaikui augti ir tobulėti?
Šilutės Žibų pradinė mokykla skaitymo ugdymo srityje yra  sukaupusi nemažą patirtį: jau keleri metai mokykloje sukurtas ir sėkmingai diegiamas mokinių skaitymo skatinimo modelis, diegiami nauji mokymo būdai, strategijos. Išradingai ir kūrybingai skaitymo ugdymo srityje dirba visi mokyklos mokytojai, idėjomis ir patirtimi, kaip sudominti mokinį skaitymu, dalindamiesi  tarpusavyje, skleisdami gerąja patirtį rajone ir respublikoje. 2020 metais Šilutės Žibų pradinė mokykla, kartu su Kintų ir  Vilkyčių pagrindinėmis mokyklos bei Prienų r. Jiezno gimnazija laimėjo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą VEŽA  (Visapusiška Edukacija Žinioms ir Augimui). Šio projekto tikslas – siekti mokinių skaitymo pasiekimų pažangos. Šilutės Žibų pradinė mokykla projekte VEŽA dalyvauja kaip mokykla konsultantė, kuri dalinasi savo patirtimi su veiklą tobulinančiomis mokyklomis partnerėmis. Projekto metu mokyklos partnerės sieks gerinti mokinių skaitymo įgūdžius ir sudominti vaiką skaitymu, ugdymo procese taikant įvairias patrauklias mokymosi aplinkas, šiuolaikiškas priemones ir būdus, perimant gerąją Šilutės Žibų pradinės mokyklos patirtį. Projektas bus vykdomas 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais. Projekto metu gautos lėšos bus skiriamos sukurto modelio diegimui ir numatytoms veikloms įgyvendinti.
Ar knyga išliks vertybė, ar technologijų amžiuje pavyks paskatinti knygos atgimimą, ar padaugės knygos mylėtojų? Į šiuos klausimus atsakymų ir būdų, kaip tai padaryti, viso projekto metu ieškos Šilutės Žibų pradinės mokyklos bendruomenė bei projekto mokyklos partnerės. Sugrąžinant knygas į vaikų gyvenimus, labai svarbu visiems suprasti, kad meilė knygoms pirmiausia turi gimti šeimoje...


Šilutės Žibų pradinės mokyklos
logopedė metodininkė  Lina Gutauskienė,
socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla, projekto VEŽA koordinatorė, 2020 metais spalio mėnesį pradėjo vykdyti projekto VEŽA veiklas:

2020-10-09 Vyko projekto Veža vykdymo ir veiklų aptarimas bei plano koregavimas su mokyklomis partnerėmis. Diskusijoje prie apskrito stalo dalyvavo Kintų , Vilkyčių pagrindinių mokyklų ir Šilutės Žibų pradinės mokyklos projekto vykdymo grupės nariai bei nuotoliniu būdu prisijungusi Jiezno gimnazija.

2020-10-21 Nuotolinio susirinkimo metu projekto dalyviai aptarė vyresniosios mokytojos Daivos Šarlauskienės pravestą integruotą pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoką „Kaip kėkštai mišką sodino“.

2020-10-29 Vyko metodinė diena, kurios metu nuotoliniu būdu mokykloms partnerėms buvo skaityti pranešimai:Logopedė metodininkė Lina Gutauskienė skaitė pranešimą „Girdimojo suvokimo įtaka sėkmingam ugdymuisi“;Pranešimus „Kaip sudominti pradinuką skaityti" pristatė vyresnioji mokytoja Daiva Šarlauskienė ir mokytojos metodininkės Rasa Jankauskienė bei Rita Kriščiūnienė. Socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė ir logopedė metodininkė Lina Gutauskienė projekto mokyklas partneres supažindino su projekto, skirto specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams “Ir knyga mane augina”   numatomomis veiklomis.

2020-11-12 Nuotoliniu būdu vyko metodinė diena su projekto VEŽA mokyklomis partnerėmis, kurios metu aptarta mokytojos metodininkės Rasos Jankauskienės ir mokytojos ekspertės Renatos Ivaščenkienės netradicinėje aplinkoje – Aukštumalės pelkėje - pravesta integruota lietuvių ir anglų kalbos pamoka „Miškais ateina ruduo“.

2020-11 mėn. Projekto veiklų įgyvendinimo refleksija - konsultacija tarp mokyklos vadovų

2020-12-21 Metodinė diena. Integruotos lietuvių kalbos ir dailės pamokos “Perskaityk, atspėk, nupiešk”, kurią pravedė mokytoja metodininkė Daiva Balčytienė ir lietuvių kalbos pamokos “Skaitome kartu”, pravestos mokytojos metodininkės Sigutės Kačinskienės, dalyvaujant kviestiniui svečiui – mokinio mamai, aptarimas.

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla Šilutės Žibų pradinė mokykla

Gruodžio - sausio mėnesiais mokykloje buvo organizuota akcija „Padovanok mokyklai knygą“. Vaikučiai dovanojo 119 knygų, kurias skaitymo pertraukų metu dabar skaitys jie patys ir jų draugai. Dar 40 knygų dovanojo A. Mamontovo ir R. Karbauskio fondas. 80 puikių knygų bibliotekai teko iš mokykloje vykdomo projekto „VEŽA“. Ačiū dovanojusiems.

Gerosios patirties sklaidos renginys Utenoje

Balandžio 20 d. projekto VEŽA komanda lankėsi Utenos mokyklose, kur vyko gerosios patirties sklaidos renginys „Skaitymo gebėjimų ugdymas“. Pedagogai dalinosi turima patirtimi, išbandytomis praktikomis, skaitymo strategijomis... Aukštakalnio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojų komanda projekto VEŽA dalyviams skaitė pranešimą „Pradinukų skaitymo gebėjimai“. Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šapokienė skaitė pranešimą „Skaitymo strategijų elementai pradinukų veiklose“, o pradinių klasių mokytoja Rasa Juodvalkienė – pranešimą „Skaitymo strategijų taikymas“. Vėliau mokytojai dalyvavo diskusijoje, vyko refleksija.

Šilutės Žibų pradinė mokykla Šilutės Žibų pradinė mokykla

Atnaujinta: 2022-04-24