Laisvos darbo vietos

Informacija apie laisvą pradinių klasių mokytojo darbo vietą

 

                 Šilutės Žibų pradinei mokyklai nuo 2023 metų rugsėjo 1-os dienos reikalingas pradinių klasių mokytojas 0,96 etato pareigoms, atlyginimas neatskaičius mokesčių 1535 eurų.

 

Reikalavimai:

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

1.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

1.3. gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu arba būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;

1.4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);

1.5. ne žemesniu kaip  B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų  metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių;

1.6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

1.7. būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą) mokytojams;

1.8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

1.9. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;

1.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

1.11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką;

1.12. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

1.13. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

 

 

Išsamesnė informacija Tel. +370 441 75958 arba el. paštu info@zibai.silute.lm.lt

 

Atnaujinta: 2023-03-14